Pievienoties
Grozs

KONKURSA NOLIKUMS

I. Vispārīgā informācija

 1. Konkursu rīko SIA "ETG", adrese Brīvības gatve 201, Rīga, LV-1039.
 2. Konkursa mērķis ir izstrādāt ELKOR grafisko simbolu, lai veicinātu uzņēmumu grupas ELKOR atpazīstamību un vienotu vizuālo tēlu.
 3. Konkurss ir atklāts.
 4. Konkursā var piedalīties ikviena juridiska vai fiziska persona.
 5. Vienam dalībniekam atļauts iesniegt ne vairāk kā 3 darbus, taču katrs piedāvājums jānoformē un jāiesniedz atsevišķi šajā nolikumā noteiktā kārtībā.
 6. Darbs ar norādi "ELKOR grafiskā simbola izstrādes konkursam" jāiesniedz, nosūtot pa pastu uz adresi SIA "ETG", Brīvības gatve 201, Rīga, LV-1039, aploksnē ievietojot informāciju ar pretendenta vārdu, uzvārdu, adresi, e-pastu, telefonu, vai elektroniski pa e-pastu konkurss@elkor.lv , pievienojot informāciju ar pretendenta vārdu, uzvārdu, adresi, e-pastu, telefonu.
 7. Konkursa darbam jābūt dalībnieka paša radītam.
 8. Konkursa darbu pēdējā iesniegšanas diena 2010. gada 17. decembris.
 9. Konkursa darbi, kas saņemti pēc noteiktā termiņa (pasta sūtījumam tiek ņemts vērā izsūtīšanas datums), netiek izskatīti.
 10. Konkursam iesniegtos darbus atpakaļ neizsniedz.
 11. Papildu paskaidrojumus par konkursa norisi, kā arī papildus informāciju par konkursa priekšmetu pretendenti var saņemt, rakstot uz e-pastu konkurss@elkor.lv

II. Informācija par konkursa priekšmetu

 1. Izstrādātajam ELKOR grafiskajam simbolam, kas tiks izmantots dažādos informatīvajos un prezentācijas materiālos, arī uz suvenīriem, prezentdāvanām, interneta vidē u.c., jāveicina uzņēmumu grupas ELKOR atpazīstamību un vienotu vizuālais tēls tirgū.
 1. ELKOR grafiskajam simbolam jāatbilst šādām prasībām:
  • formā – vienkāršs, vienlaikus uzmanību piesaistošs, savdabīgs, pievilcīgs un lietojams dažādos mērogos;
  • asociējošs ar ELKOR logo;
  • rada ELKOR vizuālo atpazīstamību bez citu elementu palīdzības;
  • ELKOR grafiskais simbols jāiesniedz monohroms un krāsains;
  • dizainā jāizmanto ne vairāk par 4 krāsām.
  • grafiskā simbola izveidē izmantojami visi grafiskie un glezniecības līdzekļi;
  • darbi iesniedzami uz A4 formāta lapas;
  • datorgrafikas darbi iesniedzami elektroniskā EPS un JPG formātā;
  • katram darbam jāpievieno autora vārds, uzvārds, vecums, izglītības iestāde (studējošajiem), darba vieta (strādājošajiem) un kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, tālrunis).

III. Vērtēšana

 1. Konkursa darbus izvērtē SIA "ETG" vadība, konsultējoties ar mākslas un dizaina speciālistiem.
 2. Konkursa komisija novērtē katra iesniegtā darba atbilstību pēc būtības konkursa nolikumā noteiktām prasībām.
 3. ELKOR grafiskā simbola vērtējuma kritēriji:
  • vizuālā pievilcība un uztveramība;
  • raksturojošais tēls, tā vizuālais noformējums, krāsu salikums;
  • izmantojamības daudzpusība (iespieddarbos, suvenīros, izstādēs, interneta vidē).
 4. Katrs komisijas loceklis piešķir punktus par katra iesniegtā darba atbilstību augstāk norādītajiem kritērijiem (maksimālais punktu skaits par katru kritēriju – 10). Katram darbam piešķirtie punkti tiek summēti un dalīti ar vērtētāju skaitu, tādējādi nosakot katra konkursam iesniegtā darba atbilstību augstāk norādītajiem kritērijiem, kas tālāk tiek salīdzināti ar to punktu vidējo summu, kāda piešķirta pārējiem iesniegtajiem darbiem.

IV. Konkursa komisijas tiesības un pienākumi

 1. Konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt no pretendenta ar parakstu apstiprinātu apliecinājumu, ka iesniegtie darbi ir oriģināli un nav plaģiāts.
 2. Konkursa komisija pēc darbu izvērtēšanas noteiks konkursa uzvarētāju un piešķirot tam naudas balvu – Ls 300 pēc nodokļu nomaksas;
 3. Konkursa komisijai ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus un izsludināt jaunu konkursu.

V. Rīcība pēc konkursa noslēguma

 1. Grafiskā simbola skices iesniedzējs nodod konkursa rīkotājam visas autortiesības un īpašumtiesības uz jebkādu darba turpmāku izmantošanu.
 2. Konkursa darbu vērtēšana notiks 20 darba dienas pēc konkursa darbu iesniegšanas termiņa beigām.
 3. Katrs konkursa dalībnieks mēnesi pēc konkursa darbu iesniegšanas termiņa beigām saņems paziņojumu par konkursa rezultātiem.

ELKOR izsludinātā konkursa grafiskajam simbolam jāveido vienotu ansambli ar ELKOR logo