Izvēlne

Vispārīgie noteikumi

 1. Noteikumi un to darbības laiks

  Šie tipveida noteikumi ir spēkā pasūtījumiem, kas ir veikti interneta veikalā elkor.lv (turpmāk INTERNETA VEIKALS) latviešu, angļu vai krievu valodā, starp personu (turpmāk PIRCĒJS), kas veic pasūtījumu un SIA ETG (turpmāk PĀRDEVĒJS). Esošie līguma noteikumi ir spēkā sākot no 05.07.2009.

 2. Distances līgums

  Distances līgums ir vienošanās starp PATĒRĒTĀJU (PTAL 1. panta 3. punkts) un pārdevēju (PTAL 1. panta 5. punkts) vai pakalpojuma sniedzēju (PTAL 1. panta 4. punkts), pamatojoties uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu ar adresēta vai neadresēta iespieddarba, tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, faksimila, Interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību.

 3. Distances līguma spēkā stāšanās

  Distances līgums skaitās stājies spēkā, kā tikko PATĒRĒTĀJS ir veicis pasūtījumu ar Interneta, telefona vai citu tehnoloģisko līdzekļu palīdzību un ir saņēmis no PĀRDEVĒJA apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

  Gadījumos, kad interneta vietnē elkor.lv pasūtīto preci, pircējs apmaksā un saņem elkor.lv klientu centrā, tiek izsniegti šādi preces iegādes apliecinoši dokumenti:

  • Kases čeks;
  • Preču pavadzīme;
  • Garantijas talons (ja tāds nepieciešams).

  * Gadījumos, kad pasūtītā prece tiek piegādāta pircēja norādītajā adresē, pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu.

 4. Distances līguma izpildes laiks

  PĀRDEVĒJS apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk, kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no PATĒRĒTĀJA, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja PĀRDEVĒJS nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka PATĒRĒTĀJA pasūtītā prece nav pieejama, tad PĀRDEVĒJA pienākums ir informēt par to PATĒRĒTĀJU. Tādā gadījumā PĀRDEVĒJS var piedāvāt PATĒRĒTĀJAM ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.

 5. Atteikuma tiesības

  Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas Atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 - „Noteikumi par distances līgumu”. Atteikuma tiesības attiecībā uz distances līgumu:

  • Patērētājam ir tiesības izmantot Atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības izmantojamas 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu, vai no līguma noslēgšanas dienas, ja par pirkumu daļēji vai pilnībā maksā izmantojot Patērētāja kreditēšanas līgumu. Atteikuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izmantojamas arī attiecībā uz Patērētāja kreditēšanas līgumu.
  • Patērētājs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no līguma informē pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, iesniedzot tam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Patērētāja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
  • Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs nodrošināt patērētājam iespēju pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē elektroniskā veidā aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Šādā gadījumā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju (tai skaitā elektronisko pastu), nekavējoties paziņo patērētājam par atteikuma saņemšanu.
   Atteikuma tiesības izmantojamas iesniedzot Pārdevējam atteikuma veidlapu, kas pieejama šeit.
  • Patērētājs nosūta preci atpakaļ pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai nodod to pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.
  • Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar šā panta otro daļu saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā patērētājam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja patērētājs, izņemot gadījumus, kad patērētājs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un patērētājam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.
  • Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis patērētāju, ka izmaksas jāsedz patērētājam.
  • Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Patērētājs nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav viņu informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  PATĒRĒTĀJS nevar izmantot Atteikuma tiesības Noteikumu par distances līgumu 22. punktā minētajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

  • pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;
  • preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
  • prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
  • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  • patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
  • patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
  • līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.
  • Ja PATĒRĒTĀJS vēlas atgriezt preci, kura neatbilst distances līguma noteikumiem, tad PATĒRĒTĀJAM jāaizpilda prasījuma pieteikuma veidlapa un jānodod atgriežamā prece pilnā komplektā.

  PATĒRĒTĀJS ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

 6. Prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci

  Atgadinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laika no preces piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

  Patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci:

  • Interneta veikalā piedāvātajām precēm ir spēkā ražotāja sniegtā garantija. Garantijas termiņš un citi noteikumi ir norādīti precei pievienotajos garantijas dokumentos. Garantija neietekmē tiesības, kas Patērētājam piešķirtas ar normatīvajiem aktiem.
  • Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas, Patērētājs atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam vai Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes. Par preces iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad ražotājs vai Pārdevējs nodevis un Patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.
  • Ja PATĒRĒTĀJS vēlas atgriezt preci, kura neatbilst distances līguma noteikumiem, tad PATĒRĒTĀJAM jāaizpilda prasījuma pieteikuma veidlapa un jānodod atgriežamā prece pilnā komplektā.
  • Piesakot ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, Patērētājs Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.
 7. Sūdzību izskatīšanas kārtība

  Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi – info@elkor.lv vai lūdzam sūdzību iesniegt rakstveidā, nosūtot uz šādu adresi: Rīga, Brīvības gatve 201, LV-1039. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

  Gadījumā, ja iesniegtā sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

  • Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
  • Iesnieguma iesniegšanas datumu
  • Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

  Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

  - Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi:
  http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
  - Informācija par strīdu risināšanas procesu:
  http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
  - Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Links uz SIT platformu:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV
Ārpustiesas strīdu risinātājs Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija
Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010
Tālr.: 65452554;
e-pasts: ptac@ptac.gov.lv
mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0
Maksa Bez maksas
Valodas Iesniegumus var iesniegt atbilstoši Valsts valodas likumam

Informācija par Interneta veikalu elkor.lv

 1. Cenas

  Visas cenas precēm INTERNETA VEIKALĀ uzrādītas eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli. Izmaksas par preču piegādi PIRCĒJAM nav iekļautas preces cenā.

 2. Valodas

  INTERNETA VEIKALA PIRCĒJIEM ir dota iespēja veikt pasūtījumu un noslēgt distances līgumu latviešu, angļu vai krievu valodā.

 3. Pasūtījuma noformēšana

  PIRCĒJAM ir iespēja iegādāties jebkuru izvēlētu preci INTERNETA VEIKALĀ, pasūtot to Internetā elkor.lv, pa tālruņi +37167070767 vai pa elektronisko pastu shop@elkor.lv. Lai noformētu pasūtījumu INTERNETĀ, PIRCĒJAM nepieciešams piereģistrēties (noformēt pasūtījumus Internetā var tikai reģistrēti lietotāji). Pasūtījuma noformēšanas kārtība Internetā:

  1. Pirmais pasūtījums
   1. Izvēlieties Jums interesējošu preci, iepazīstieties ar preces aprakstu un, ja Jūs esat apmierināts ar izvēlēto preci, nospiediet pogu “Pirkt”;
   2. Jūs redziet preci “pirkumu grozā”. Jums ir sekojošas iespējas:
    • rediģēt daudzumu. Ievadiet nepieciešamo skaitu lauciņā “Daudz.”;
    • izdzēst no “pirkumu groza” kļūdaini ievadīto preci. Nospiediet uz “krustiņu” pa kreisi no preces attēla;
    • atgriezties pie preču izvēles. Nospiediet uz “Turpināt iepirkšanos”;
    • pasūtīt Jūsu izvēlēto(-ās) preci(-es). Nospiediet “Noformēt pirkumu”.
   3. Jums nepieciešams piereģistrēties. Nospiediet “Reģistrēties”. Aizpildot reģistrācijas formu (ar *, atzīmēti obligāti aizpildāmie laukumi), nospiediet “Turpināt”;
   4. Izvēlieties Jums nepieciešamo piegādes veidu. Ja esiet izvēlējies, nospiediet “Turpināt”;
   5. Izvēlieties maksāšanas veidu. Ja esiet izvēlējies, nospiediet “Turpināt”;
   6. Jūsu pasūtījuma pārskats un apstiprinājums. Jūs redziet pilnu informāciju par Jūsu pasūtījumu: preces(-ču) nosaukumu(-us), daudzumu, cenu bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi nodokli, preces piegādes maksu. Ailē “Kopā apmaksai” norādīta Jūsu pasūtījuma galējā summa. Jums ir sekojoši varianti, lai veiktu pasūtījuma korekciju:
    • pievienot preci(-es) pasūtījumam. Nospiediet “Rediģēt grozu”;
    • izmainīt maksātāja adresi, piegādes adresi, piegādes veidu vai maksāšanas veidu, nospiežot “Mainīt” attiecīgajā lauciņā ekrāna kreisajā malā.
    Pirms pirkuma noformēšanas, Jums ir iespēja pie pasūtījuma uzrakstīt īsu komentāru (laukums “Komentārs”). Lai pasūtītu Jūsu izvēlēto(-ās) preci(-es), nospiediet “Apstiprināt pirkumu”.
   7. Apsveicam! Jūs esat veicis savu pirmo pasūtījumu un vienlaicīgi esiet kļuvis par INTERNETA VEIKALA reģistrētu lietotāju. Vēstule, kas apstiprina Jūsu reģistrāciju un pasūtījumu, nosūtīta uz Jūsu reģistrācijas laikā norādīto elektroniskā pasta adresi.
  2. Piereģistrējies lietotājs
   1. lai noformētu pasūtījumu, Jums nepieciešams autorizēties. Nospiediet “Autorizēties” labajā augšējā ekrāna stūrī;
   2. ierakstiet elektroniskā pasta adresi, paroli un nospiediet “Pievienoties”;
   3. tālāk sekojiet 2.3.1 apakšpunkta a, b, d, e un f instrukcijām;
   4. paldies par pirkumu!
 4. Produktu un alkoholisko dzērnienu pasūtīšanas un iegādes noteikumi
  • Ātri bojājošiem pārtikas produktiem piegāde tikai Rīgas robežās;
  • Minimālā pasūtījuma summa – 30.00 EUR;
  • Piegādes un iepakošanas cena – 3.00 EUR;
  • Piegādes brīdī klients nevar izvēlēties piegādes dienu un laiku, pēc preču apmaksas ar klientu sazinās operators un saskaņo piegādes datumu;
  • Piegādes laiks (ar divu stundu intervālu) klientam tiek paziņots ar SMS piegādes dienā no pulkstens 9.00 līdz 10.00;
  • 30 minūtes pirms ierašanās piegādātājs telefoniski informē klientu;
  • Ja klients nav norādītajā vietā un nav iespējams veikt korekciju maršrutā uz citu laiku, pasūtījums tiek anulēts vai pēc saskaņošanas ar klientu tiek pārcelts uz citu dienu un laiku;
  • Saskaņā ar distances līguma noteikumiem, klients apliecina, ka ir sasniedzis 18 gadu vecumu;
  • Ja nav iespējams identificēt preču saņēmēja vecumu, alkoholu un/vai enerģijas dzērienus klientam piegādātājs nenodod. Pasūtījums tiek anulēts;
  • Klienta vecuma identifikācija notiek tikai pēc derīgas ID kartes vai derīgas pases uzrādīšanas piegādātājam;
  • Alkoholiskos dzērienus varēs pasūtīti jebkurā laikā, tomēr to piegāde un izsniegšana var notikt tikai no 08:00 līdz 22:00
 5. Jums nepieciešams piereģistrēties. Nospiediet “Reģistrēties”. Aizpildot reģistrācijas formu (ar *, atzīmēti obligāti aizpildāmie laukumi), nospiediet “Turpināt”;
 6. Izvēlieties Jums nepieciešamo piegādes veidu. Ja esiet izvēlējies, nospiediet “Turpināt”;
 7. Izvēlieties maksāšanas veidu. Ja esiet izvēlējies, nospiediet “Turpināt”;
 8. Jūsu pasūtījuma pārskats un apstiprinājums. Jūs redziet pilnu informāciju par Jūsu pasūtījumu: preces(-ču) nosaukumu(-us), daudzumu, cenu bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi nodokli, preces piegādes maksu. Ailē “Kopā apmaksai” norādīta Jūsu pasūtījuma galējā summa. Jums ir sekojoši varianti, lai veiktu pasūtījuma korekciju:
  • pievienot preci(-es) pasūtījumam. Nospiediet “Rediģēt grozu”;
  • izmainīt maksātāja adresi, piegādes adresi, piegādes veidu vai maksāšanas veidu, nospiežot “Mainīt” attiecīgajā lauciņā ekrāna kreisajā malā.
  Pirms pirkuma noformēšanas, Jums ir iespēja pie pasūtījuma uzrakstīt īsu komentāru (laukums “Komentārs”). Lai pasūtītu Jūsu izvēlēto(-ās) preci(-es), nospiediet “Apstiprināt pirkumu”.
 9. Apsveicam! Jūs esat veicis savu pirmo pasūtījumu un vienlaicīgi esiet kļuvis par INTERNETA VEIKALA reģistrētu lietotāju. Vēstule, kas apstiprina Jūsu reģistrāciju un pasūtījumu, nosūtīta uz Jūsu reģistrācijas laikā norādīto elektroniskā pasta adresi.
 • Piereģistrējies lietotājs
  1. lai noformētu pasūtījumu, Jums nepieciešams autorizēties. Nospiediet “Autorizēties” labajā augšējā ekrāna stūrī;
  2. ierakstiet elektroniskā pasta adresi, paroli un nospiediet “Pievienoties”;
  3. tālāk sekojiet 2.3.1 apakšpunkta a, b, d, e un f instrukcijām;
  4. paldies par pirkumu!
 • Noslēgtā līguma glabāšanas nosacījumi

  PĀRDEVĒJS neglabā noslēgtos līgumus par INTERNETA VEIKALĀ iegādātām precēm

 • Tehniskie līdzekļi informācijas ievadkļūdu noteikšanai un labošanai pirms pasūtījuma izdarīšanas

  Visos pasūtījuma noformēšanas posmos INTERNETA VEIKALĀ LIETOTĀJAM ir iespēja rediģēt ievadītos datus, atgriežoties vienu vai vairākus soļus atpakaļ. Jebkuras kļūdas, kuras atrastas pēc pasūtījuma apstiprināšanas, PIRCĒJS var izlabot kontaktējoties ar interneta veikala menedžeriem pa tālruņi +37167070767, pa elektronisko pastu shop@elkor.lv.

 • Kontaktinformācija un rekvizīti
  Adrese: Brīvības gatve 201, Rīga, LV-1039
  Tālrunis: +37167070767
  Skype: elkor.shop
  E-mail: shop@elkor.lv
     
  Nosaukums: SIA ETG
  Juridiskā adrese: Brīvības gatve 201, Rīga, LV-1039
  Faktiskā adrese: Brīvības gatve 201, Rīga, LV-1039
  Reģistrācijas Nr.: 40103145298
  Reģistrēts: 1994.gada 9.decembrī
  PVN: LV40103145298
  Konta Nr.: LV24PARX0006216010015
  Bankas kods: PARXLV22
  Banka: Citadele banka AS


 • Izdrukāt lapas saturu